+420 608 232 952

info@autopujcovnaneumann.cz

Pronájem karavanů a obytných vozů
Autopůjčovna Neumann, Teplice

Máte-li zájem o pronájem karavanů a obytných vozů, seznamte se se smluvními podmínkami Autopůjčovny Neumann, Teplice.

Úvodní část

Předmětem nájemní smlouvy je závazek pronajímatele Lubomíra Neumanna, Chlumecká 321, 403 39 Chlumec, IČ 727 52 904, poskytnout nájemci pronájem předmětného typu vozidla specifikovaném v nájemní smlouvě, a to v souladu s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami.

Článek I – Výklad pojmů

Pro účely těchto Všeobecných smluvních podmínek se rozumí:
nájemcem je ten, kdo uzavřel nájemní smlouvu s pronajímatelem specifikovaným v úvodní části těchto Všeobecných podmínek; vozidlem je dopravní prostředek sloužící k přepravě osob a nákladů; předmětným typem vozidla se rozumí konkrétní typ vozidla poskytnutý pronajímatelem ze svého vozového parku; technickými parametry se rozumí údaje, které jsou obsaženy v Technickém průkaze; identifikačními údaji se rozumí pro účely těchto Všeobecných smluvních podmínek údaje o osobách a vozidle, tj. jméno, příjmení, adresa bydliště, číslo občanského průkazu; údaje o vozidle jsou údaje o typu vozidla a státní poznávací značce.

Článek II – Použití pronajatého vozidla

Vozidlo smí být řízeno pouze osobně nájemcem nebo osobami, které jsou uvedeny v nájemní smlouvě. Nájemce smí použít pronajaté vozidlo jen k účelu, ke kterému má sloužit, tj. k takovým účelům, které budou odpovídat typovému charakteru vozidla, a to s ohledem na jeho technické parametry. Použití vozidla pro závodní či soutěžní činnost nebo k testování je zakázáno. Pronajaté vozidlo nesmí být použito k odtahu dalších vozidel. Jízdy mimo území Evropské unie podléhají zvláštnímu písemnému povolení od pronajímatele. Nájemce se zavazuje k tomu, že o pronajaté vozidlo bude řádně pečovat a ošetřovat jej tak, aby vozidlo odpovídalo po celou dobu nájmu požadavkům na technický stav, který vozidlo musí splňovat, aby mohlo být užíváno v silničním provozu. Pro účely uzavřené nájemní smlouvy se má za to, že povinnost řádně pečovat spočívá v kontrole a doplňování stavu chladicí kapaliny, motorového oleje, brzdové kapaliny, stavu pneumatik a tlaku v nich. Ošetřováním se má na mysli udržování vozidla v čistotném stavu, a to jak vně tak i uvnitř vozidla.

Článek III – Cena pronájmu, délka pronájmu a vrácení vozidla

Cena pronájmu bude stanovena v nájemní smlouvě po vzájemné dohodě s pronajímatelem. Minimální doba pronájmu jsou tři dny. Pronajaté vozidlo je nájemce povinen vrátit pronajímateli po uplynutí nájemní doby v jeho otevírací době, ta je ve všední dny v týdnu od 8 do 16. O víkendech je otevírací doba dle dohody. Nájemní dobu lze prodloužit s telefonickým souhlasem pronajímatele, a to na základě žádosti nájemce učiněné nejdéle 48 hodin před uplynutím nájemní doby sjednané v nájemní smlouvě, pokud je vozidlo volné. O převzetí a předání vozidla bude sepsán mezi nájemcem a pronajímatelem předávací a přejímací protokol. Tento protokol podpisem nájemce a pronajímatele se stává nedílnou součástí nájemní smlouvy. V případě prodlení nájemce s vrácením vozidla se zpožděním více jak 2 hodiny, bude účtována pokuta 5 000,- Kč za každý další započatý den. Nájemce souhlasí s odečtením finanční částky v hotovosti z kauce.

Článek IV – Pojištění

Pronajímatel předává nájemci vozidlo ve stavu způsobilém k řádnému užívání, s vybavením dle platných předpisů, v čistém stavu a nájemce čisté vrací. Pronajímatel uzavřel v souladu se zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Pojištění se nevztahuje na škody vzniklé porušením ustanovení vyhlášky o pravidlech provozu na pozemních komunikacích č. 30/2001 Sb. V případě, že vůz nemá uzavřeno havarijní pojištění, je nájemce oprávněn pro případ škodné události uzavřít havarijní pojištění na vozidlo s tím, že případný výnos z takto uzavřené pojistky bude vyúčtován ve prospěch pronajímatele, a to jen do výše škody, která mu v důsledku škodné události vznikla.

Článek V – Opravy

Nájemce je povinen v případě vzniku závad na vozidle anebo v případě jeho nepojízdnosti v době trvání pronájmu informovat pronajímatele o této skutečnosti. Nájemce je oprávněn k odstranění vzniklé závady na vozidle jen s písemným souhlasem pronajímatele. Takového souhlasu pronajímatele není zapotřebí v případech, kdy finanční náklady na odstranění drobných závad nepřesáhnou částku ve výši 3 000,- Kč. Pronajímatel se zavazuje uhradit nájemci náklady, které mu vznikly v souvislosti s odstraněním závad spočívajících v nepojízdnosti vozidla, a to za předpokladu dodržení povinnosti specifikované v bodě 1 tohoto článku.

Článek VI – Chování nájemce při nehodě či škodě

Dojde-li k poškození vozidla, je nájemce povinen tuto skutečnost ohlásit policii České republiky a současně i pronajímateli, a to bez zbytečného odkladu poté co se o poškození dozvěděl. Bude-li škoda zapříčiněna v souvislosti s dopravní nehodou je nájemce povinen na místě nehody zajistit identifikační údaje o druhém účastníkovy škodné události nebo případných svědků.

Článek VII – Odpovědnost za škodu

Nájemce odpovídá za škodu na vozidle způsobenou vlastním zaviněním do výše 30 000,- Kč. Vyčíslení škod provede pronajímatel. Na nájemce přechází odpovědnost za škodu, je-li v prodlení s vrácením vozidla. V tomto případě odpovídá nájemce za škodu, která v souvislosti s prodlením pronajímateli vznikla. To neplatí pro případ, kdy doba nájmu byla prodloužena s telefonickým souhlasem pronajímatele. Vznikla-li v době pronájmu na vozidle škoda, která byla zapříčiněna porušením ustanovení zákonných či ustanovení těchto Všeobecných smluvních podmínek, odpovídá nájemce za škodu, která porušením uložených povinností pronajímateli vznikla. Vzniklá škoda, která má povahu ušlého zisku, se určuje výší denního nájemného. Pronajímatel odpovídá nájemci za škodu, která mu vznikla nemožností použít vozidlo v době pronájmu, a to z důvodu výskytu poruchy na vozidle. Pronajímatel odpovídá za škodu jen za předpokladu, že porucha na vozidle nebyla zapříčiněna zaviněným jednáním nájemce či třetí osoby.

Článek VIII – Záloha nájmu / kauce

Při uzavření nájemní smlouvy je nájemce povinen složit pronajímateli předpokládané nájemné a kauci, a to ve výši specifikované v nájemní smlouvě. Po ukončení nájmu bude kauce pronajímatelem jednostranně započtena na úhradu zbývajícího nájemného v případě prodloužení smlouvy. Bude-li vozidlo nájemcem vráceno poškozené, je pronajímatel pro tento případ oprávněn kauci započíst na úhradu nákladů spojených s opravou poškození vyskytujících se na vozidle. Pronajímatel je taktéž oprávněn kauci započíst na úhradu nákladů spojených s umytím vozidla a vyčištěním jeho interiéru. Za znečištěné vozidlo při předání je účtován poplatek 1 000 Kč. Bylo-li vozidlo pronajato s určitým obsahem pohonných hmot v palivové nádrži, je pronajímatel oprávněn také započíst kauci na úhradu jejich opětovného doplnění.

Článek IX – Sankční ujednání

Nájemce se zavazuje pro případ porušení povinností vyplývajících z obecných právních předpisů a z těchto Všeobecných smluvních podmínek, uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč, a to opakovaně za každý den kdy dochází k porušení. Pronajímatel je oprávněn vedle nároku na zaplacení smluvní pokuty požadovat současně i úhradu vzniklé škody, a to v plné výši. Pronajímatel se zavazuje uhradit nájemci smluvní pokutu, a to pro případ kdy nájemce nebude smět použít vozidlo v době pronájmu z důvodu výskytu poruchy na vozidle, jejíž vznik nespočívá v zavinění nájemce či třetí osoby. Smluvní pokuta představuje paušalizovanou náhradu škody a je sjednána ve výši 3 000,- Kč. Nájemce tedy nebude vedle nároku na smluvní pokutu oprávněn požadovat nárok na úhradu vzniklé škody.

Článek X – Storno podmínky

Smluvní pokuta ve výši:

  • 50 % zálohy, do 14 dnů před odjezdem
  •  100 % zálohy, méně než 14 dnů před odjezdem

Článek XI – Závěrečná ustanovení

Právní vztahy mezi pronajímatelem a nájemcem vysloveně neupravené těmito Všeobecnými smluvními podmínkami se řídí ustanoveními zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Jakékoliv změny nebo dodatky těchto Všeobecných smluvních podmínek musí být učiněny písemně a schváleny podpisem obou stran. Tyto dodatky a změny se stanou nedílnou součástí těchto Všeobecných podmínek. Smluvní strany si dohodly, že veškeré jejich spory vyplývající z tohoto nájemního vztahu předloží k rozhodnutí místně příslušnému soudu, v jehož obvodu má pronajímatel místo podnikání. Nájemce stvrzuje svým vlastnoručním podpisem, že byl seznámen s níže uvedeným obsahem Všeobecných smluvních podmínek, které tvoří nedílnou součást uzavřené nájemní smlouvy a jako s takovými Všeobecnými smluvními podmínkami souhlasí.